Algemene voorwaarden

De ballonnerie

Artikel 1

Toepasselijkheid

1.1 Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van deballonnerie.nl

1.2  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van deballonnerie.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van deballonnerie.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door deballonnerie.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2

Aanbiedingen/Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van deballonnerie.nl zijn vrijblijvend en deballonnerie.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door deballonnerie.nl. deballonnerie.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt deballonnerie.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3

Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro(s), inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling van de bestellingen via de deballonnerie.nl- webshop geschiedt uitsluitend met behulp van het betalingssysteem iDEAL, PayPal, VISA, Mastercard of overschrijving.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door deballonnerie.nl bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00 EURO) aan administratiekosten verschuldigd en indien deballonnerie.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van deballonnerie.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is deballonnerie.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door deballonnerie.nl

Artikel 4

Levering

4.1 De bestellingen kunnen worden afgehaald tijdens de gekozen afhaaltijd bij de vestiging  van deballonnerie.nl. Vestigingsadres en afhaaltijd zijn vermeld in uw bevestiging en in uw account van de web shop.

Artikel 5

Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan deballonnerie.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door deballonnerie.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 deballonnerie.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7

Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u deballonnerie.nl daarvan onmiddellijk, in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft deballonnerie.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien wij daarmee van tevoren schriftelijk hebben ingestemd. Retourzendingen dienen franco te worden uitgevoerd terwijl de betreffende goederen reizen voor risico van de afzender.  Indien conform de opdracht geleverde goederen retour worden gezonden behouden wij het recht voor om bij het crediteren van de waarde van de goederen tien procent administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 8

Bestellingen/Communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en deballonerie.nl,  dan wel tussen deballonnerie.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en deballonnerie.nl, is deballonnerie.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van deballonnerie.nl.

Artikel 9

Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft deballonnerie.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat deballonnerie.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan deballonnerie.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10

Diversen

10.1 Voor zover van toepassing: indien u aan deballonnerie.nl opgave doet van een adres, is deballonnerie.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan deballonnerie.nl opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door deballonnerie.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat deballonnerie.nl deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met deballonnerie.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door deballonnerie.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 deballonnerie.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 deballonnerie.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deballonnerie.nl geleverde producten. Hieronder begrepen lichamelijk letsel en gevolgen ten aanzien van het gebruik van de producten buiten de daartoe aangewezen wettelijk vastgestelde tijdstippen.

Artikel 11

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.